روغن عملیات حرارتی بهران حرارت

در انبار

روغن عملیات حرارتی بهران حرارت ، این محصول برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر 320 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.