بهران سوپرپیشتاز20w50

در انبار

بهران سوپرپیشتاز20w50  روغن موتور بنزینی است که برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور سال 2002 و بعد از آن که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.