گریس پارس شاسی پلاس سطل 4535 گرم

در انبار

گریس پارس شاسی پلاس از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم توليد گرديده استاين گريس از چسبندگي بيشتري نسبت به ساير گريس هاي كلسيمي برخوردار است.