روغن عملیات فلزکاری بهران تراش

در انبار

روغن عملیات فلزکاری بهران تراش ، سیال مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی است که با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود