روغن موتور کاسترول مگناتک

در انبار

کاسترول مگناتک  ماکزیمم میزان خوردگی زمانی اتفاق می‌افتد که موتور خودرو روشن و گرم باشد. وقتی موتور متوقف می شود، روغن موتور از سطوح مکانیکی در تماس با یکدیگر جدا شده و به مخزن روغن موتور باز می‌گردد